Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viakuszii kuszii
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakuszii kuszii
Reposted fromshakeme shakeme viakuszii kuszii
3570 0e21 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanonim anonim
4071 2d6b 500
Reposted from18 18 vialubiedarkside lubiedarkside
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszydera szydera
5001 851a 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaFiodor11 Fiodor11
2390 db84 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaFiodor11 Fiodor11
Reposted frombluuu bluuu viarudaizia rudaizia
8356 9e07 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabeeth beeth
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathebelljar thebelljar
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
że mnie nie kochano, po prostu.
— M. Pawlikowska-Jasnorzewska "Ofelia"
Reposted fromosiaka osiaka viaBloodMoon BloodMoon
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaBloodMoon BloodMoon
7104 2494 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaFiodor11 Fiodor11
Nie oczekuj spektakularnych zmian, nie rezygnuj gdy okazuje się, że musisz walczyć dłużej niż planowałeś.  Po prostu spróbuj postępować tak, by wieczorem przed snem nie mieć poczucia winy i żalu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl